Passend Onderwijs

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingverband “Amstelronde”. Samen met alle scholen onder dit samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Als school zijn we daarom verplicht om aan te geven, wat we kunnen bieden aan de kinderen. Dat is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit profiel is al in december 2011 opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden.

 

 

Voor onze school geldt dat de basisondersteuning er als volgt uitziet:
De leerkrachten werken planmatig, er worden groepsplannen gemaakt en geëvalueerd, en de leerkrachten zijn in staat te kijken naar de individuele onderwijsbehoeften. De leerkrachten hebben daarom de vrijheid de lesstof aan te passen qua aanpak, strategie, hoeveelheid, tijd en niveau. De leerkracht biedt het onderwijs daarbij aan volgens handelings- en opbrengstgericht werken.

We zijn de afgelopen jaren steeds meer naar leerling-gestuurd onderwijs gegaan. Kenmerken daarbij zijn:

 • De leerkrachten kennen de leerlijnen goed
 • De leerlingen weten welk doel van de les centraal staat
 • De instructie aan de leerlingen vindt plaats in 3 niveaus
 • De leerstof en materiaal worden aangepast aan de behoefte van het kind

 

De school heeft de mogelijkheden het huidige aanbod te versterken. Voor verdere groei worden er prioriteiten en keuzes gemaakt.
Hieronder een aantal speerpunten:

 • Betrokkenheid van de leerlingen vergroten
 • Verdere scholing van leerkrachten op het gebied van didactiek
 • Het borgen van een doorgaande lijn in leerstofaanbod en inhoudelijke afspraken
 • De digitale ondersteuning verder uitbreiden
 • Coöperatieve werkvormen uitbreiden
 • Analysevaardigheden verscherpen

 

Wat willen/kunnen we niet:
“We kunnen veel, maar hebben ook onze grenzen”

 

Andere grenzen zijn de volgende:

 • wanneer de veiligheid van een leerling of medeleerling of leerkracht in het gedrang komt
 • als ouders niet bereid zijn om constructief samen te werken met school, is het voor de school niet mogelijk om kinderen goed te begeleiden
 • bij onvoldoende zelfredzaamheid (vb. zindelijkheidsproblemen)
 • als aanpassingen en aandacht van de leerkracht voor een leerling er toe leidt dat de groep hieronder lijdt
 • de rol van de leerkracht verandert in die van hulpverlener
 • lichamelijke en/of geestelijke beperkingen

 

In deze gevallen zullen we moeten gaan kijken naar een passende oplossing voor de leerling binnen de school, stichting of samenwerkingsverband.
Mocht er acuut gevaar rondom de veiligheid van de kinderen of medewerker ontstaan, dan kunnen we overgaan tot schorsen en na herhaling zelfs verwijderen. Dit staat beschreven in het protocol schorsen en verwijderen.